İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 25-27 Nisan 2019’da gerçekleştirilen Üçüncü İktisat Tarihi Kongresi’nin bildiriler kitabı 3 cilt olarak yayımlanmıştır.

İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 25-27 Nisan 2019’da gerçekleştirilen Üçüncü İktisat Tarihi Kongresi’nin bildiriler kitabı 3 cilt olarak yayımlanmıştır.

Kongre Programı İlan Edildi

İzmir Demokrasi Üniversitesi ile Türk Tarih Kurumu ve TİTAP tarafından müştereken 25-27 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Üçüncü İktisat Tarihi Kongresi Programı ilan edilmiştir. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kongre programı için lütfen tıklayınız.

The Second Announcement

The paper evaluation process of the Third Economics History Congress, which will be organized in cooperation with İzmir Democracy University, Turkish History Association and TİTAP, has been completed and notification letters have been sent to our colleagues whose papers have been accepted.

We will afford transportation and accommodation expenses of the participants. We will afford only one person’s expenses if the paper has more than one writer, and only the owner of the paper if s/he is accompanied, the accompanying people will be responsible for their own expenses.

The presentation is 15 minutes, the discussion will take place at the end of each session. The writing rules of the paper would be the writing rules of Turkish History Institution, which can be seen below. Although there is no restriction of page numbers, it is recommended that the papers should be in a reasonable volume.

The full-text of papers must be sent to the e-mailaddress ayse.degerli@idu.edu.tr until April 1, 2019. Papers withoutfull-text will not be included in the programme.

WRITING RULES:

–  Articles  must  be  written  in  the  A4  format,  in  the  MS  Word  program,  either  in  Trans Baskerville or Times New Roman font.

–  The  title  must  be  white,  in  capital  letters  and  12  font  size.  It  must  be  center-aligned.

Main, interval and sub-headings can be used in the text. Main headings will be bold, in capital letters, 10 font size, and  left aligned; sub-headings will  be  bold, 10  font size,  in small  letters and left aligned. 6 nk space should be left between the headings and the paragraphs.

–  The  name  and surname of the author shall  be written under the  main title with 12  nk space, with 10 font size, white, in capital letters and center aligned. The sign (*) shall be put in the bottom of the page with the title, address and e-mail information in 8 font size.

–  The  text  shall  be  10  font  size  and  justified.  5.8  cm  from  above,  5.8  cm  from  the bottom, 4.5 cm from left and right space shall be left. Page breaks should be 3 nk. The spaces between the paragraphs shall be 6 nk and the paragraph indent should be 0.8 cm.

–  The header-footer: the text in the header shall include the author’s name and surname in the even pages, in the odd pages, the header shall have a meaningful summary of the text in capital  letters  and  in  8  font  size.  In  the  two other  copies,  these  spaces  should  be  left  empty. The header will be 4,45 cm and the footer will be 0 cm.

–  The page numbers shall be included in the first page of the article in a way that it shall not be seen, inside the header, in 8 font size and in the left and right top of the page.

–  References  shall  be  started 1 cm  from the paragraph  indent after they exceed 5  lines, written in 1 font size inside the quotations marks. References less than 5 lines shall be given in italics inside the text. The statements needed to be emphasized shall also be italicized.

–  Footnotes shall be written in 8 font size and single space. The paragraph indent should be 1 cm and justified. There should not be any line separator for the footnotes. The references inside the text shall  be given  in the  footnotes beginning  from  number 1. Besides these, there should  be  no references  inside the text. For the  sources given  in the  footnotes, the  book and the  journal  titles  shall  be  in  italics,  the  article  names  given  inside  the  quotation  marks.  The source’s  full  imprint  shall  be  written  when  it  appears  for  the  first  time  in  the  text,  then abbreviations like a.g.e (ibid), a.g.m or a.g.t  should be used. If more than one book and article by  the  same  author  is  used,  after  the  first  usage  of  the  second  source,  the  surname  of  the author, then the full or shortened name for the book or article shall be written. In the Case of the  references  with  more  than  one  author,  all  authors  shall  be  written  at  the  first  time  and given in the shortened style afterwards.  

Examples:

Article: 

İsmail  Hakkı  Uzunçarşılı,  “Osmanlılarda  İlk  Vezirlere  Dair  Mütalea”,  Belleten,  c.  III/  sy.  9

[or III/9] (1939), p. 101.

İkinci Duyuru ve Yazım Kuralları

İzmir Demokrasi Üniversitesi ile Türk Tarih Kurumu ve TİTAP tarafından müştereken 25-27 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Üçüncü İktisat Tarihi Kongresi’nin tebliğlerinin değerlendirilme süreci tamamlanmış olup, tebliği kabul edilen meslektaşlarımıza kabul mektupları gönderilmiştir.

Katılımcıların ulaşım ve konaklama masrafları tarafımızdan karşılanacaktır. Bu konuda organizasyon şirketi sizinle temasa geçecektir. Birden fazla yazar ile gönderilen tebliğlerden sadece bir kişinin, refakatçileri ile gelen katılımcıların sadece bildiri sahibinin masrafı karşılanacak, refakatçilerin masrafları kendilerine ait olacaktır.

Bildirilerin sunuş süresi 15 dakikadır, oturumlar sonunda tartışmalara yer verilecektir. Bildiri yazım kuralları Türk Tarih Kurumunun yazım kuralları olup aşağıda görülmektedir. Sayfa sınırlaması olmamakla beraber, bildirilerin makul bir hacimde olmasına dikkat edilmelidir.

Bildiritam metinlerinin 1 Nisan 2019 tarihine kadar ayse.degerli@idu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tam metin gönderilmeyen bildiriler programa alınmayacaktır.

Yazım Kuralları

-Yazılar, A4 boyutunda MS Word uyumlu programda Trans Baskerville veya Times New Roman yazı karakterinde yazılmalıdır.

-Başlık, 12 punto, beyaz ve büyük harf olmalıdır. Başlık ortadan hizalı olmalıdır. Metinde ana ve ara başlıklar kullanılabilir. Ana başlıklar 10 punto, büyük harf ve koyu olarak sola dayalı; ara başlıklar 10 punto, koyu ve küçük harf yazılmalı sola dayalı olmalıdır. Başlıklar ve paragrafların arasında 6 nk aralık bırakılmalıdır.

-Yazar adı ve soyadı, ana başlığın altına 12nk aralık bıraktıktan sonra 10 punto, beyaz, büyük harf ve ortaya hizalı olarak yazılmalıdır. (*) işareti ile sayfanın altına unvan, adres ve e-posta bilgileri 8 punto olarak verilmelidir.

-Metin, 10 punto, iki yana dayalı olmalıdır. Üstten: 5,8 cm, Alttan: 5,8 cm, Sağdan: 4,5 cm, Soldan: 4,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Satır arası 3 nk olmalıdır. Paragraf araları 6 nk, paragraf girintisi 0,8 cm olmalıdır.

-Üstbilgi-Altbilgi, makalenin bir nüshasında metin üstbilgi kısmında çift sayfaya yazarın adı ve soyadı; tek sayfaya makalenin anlamlı kısaltılmış hali büyük harfle, 8 punto yazılmalıdır. Diğer iki nüshada bu alanlar boş bırakılmalıdır. Üstbilgi: 4,45 cm, Altbilgi: 0 cm.

-Sayfa numaraları, makalenin ilk sayfasında görünmeyecek şekilde, üstbilgi içinde sağ ve sol üst kenara 8 punto olarak yerleştirilmelidir.

-Alıntılar, 5 satırı geçtiğinde paragraf girintisinden 1 cm içeriden başlatılmalı, tırnak içinde 1 punto küçük yazılmalıdır. 5 satırdan az olan alıntılar metin içerisinde italik olarak verilir. Vurgulanması gereken ifadeler de italik yapılır.

-Dipnotlar, 8 punto tek aralık yazılmalıdır. Hizalaması iki yana dayalı ve paragraf girintisi 0.5 cm olmalıdır. Dipnot ayıraç çizgisi olmamalıdır. Metin içindeki atıflar sayfa altına dipnot şeklinde 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır. Bunun dışında metin içinde atıf yapılmamalıdır. Dipnotlarda kaynaklar verilirken, kitap ve dergi ismi italik olmalı, makale isimleri tırnak içerisinde düz olarak verilmelidir. Dipnotlarda, ilk geçtiği yerde kaynak künyesi tam olarak verilmeli, daha sonra a.g.e., a.g.m., veya a.g.t. gibi yazarın belirlediği kısaltmalarla yazılmalıdır. Bir yazarın birden fazla kitap ve makalesi kullanılıyorsa ikinci eserin ilk kullanımından sonra, yazarın soyadı, sonra kitap veya makalenin tam veya kısaltılmış adı verilmelidir. Çok yazarlı kaynakların ilk geçtiği yerde yazarların tümü yazılmalı, daha sonrakilerde kısaltarak verilmelidir.

Örnekler: Makale: İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Osmanlılarda İlk Vezirlere Dair Mütalea”, Belleten, c. III/ sy. 9 [veya III/9] (1939), s. 101

Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadî ve İctimaî Tarihi, c. 2, (veya Türkiye’nin İktisadî ve İctimaî Tarihi II,) İkinci baskı, Ankara 1979, s. ..

İZMİR DEMOCRACY UNIVERSITY THIRD INTERNATIONAL HISTORY OF ECONOMICS CONGRESS

İZMİR DEMOCRACY UNIVERSITY

THIRD INTERNATIONAL HISTORY OF ECONOMICS CONGRESS

First Post

(İzmir, 25-27 April 2019)

             The first Congress was held in 2007 with the cooperation of Turkish Economics History Platform (TİTAP) and Marmara University, the second Economics History Congress was organized by Fırat University in 2010, and the third Congress will be organised at İzmir Democracy University hosting the Congress between 25-27 April 2019.

The Papers of both Congress have been published, we advise any colleagues who wants to participate in this Congress to have a look at our publications on TİTAP pages to have an idea about it.

We ask no fee for participation in the Congress. Participants will afford their transportation and accommodation, lunch and dinner will be supplied by our University. Papers will be published according to publicaton processes both electronically and in print.

The language of the Congress will be in Turkish and English. We accept participation of our colleagues according to the dates posted.

Yours Truly. 18.11.2018

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Head of the Congress

III. İktisat Tarihi Kongresi (İzmir, 25-27 Nisan 2019)

            Birincisi 2007 yılında Türk İktisat Tarihi Platformu (TİTAP) iş birliği ile Marmara Üniversitesinde, ikincisi de 2010 yılında Fırat Üniversitesinde düzenlenen İktisat Tarihi Kongresinin üçüncüsü, 25-27 Nisan 2019 tarihleri arasında İzmir Demokrasi Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenecektir.

Her iki kongrenin bildirileri yayımlanmış olup, kongreye katılmayı arzu eden meslektaşlarımızın, bir fikir edinmek amacıyla TİTAP sayfasındaki bu eserlerimize göz atmalarını tavsiye ederiz.

Kongreye katılım ücreti talep edilmeyecektir. Ulaşım ve konaklama giderleri katılımcılara ait olup, öğle ve akşam yemekleri Üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

Kongrenin dili Türkçe ve İngilizcedir. Takviminde belirtilen esaslara göre meslektaşlarımızın katılımı ilanen duyurulur.

Saygılarımızla. 12.11.2018

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Kongre Başkanı

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!